Välkommen att delta vid 2019 års nationella FORSA symposiummed temat:

Social förändring - (o)lika villkor.

12-13 mars 2019. Louis De Geer, konsert och kongress. Norrköping.


goliat bild

Det sociala arbetet står inför en rad utmaningar. Detta är något som lyfts fram ur olika perspektiv i den offentliga debatten. Detta är inte minst tydligt i den översyn som nu pågår kring socialtjänstlagen.

Utmaningarna som framträder är både förändringar som påverkar individens livsvillkor, men även villkoren för verksamma inom det sociala arbetets fält. Frågor om olika livsvillkorsbetydelse för individer har alltid varit aktuella inom socialt arbete men har på senare år aktualiserats ytterligare. Flera studier har visat på det geografiska sammanhangets betydelse för livsvillkor, livskvalitet, hälsa och till och med livslängd. Det geografiska sammanhangets betydelse lyfts ofta fram i relation till så kallade utsatta områden, men på senare år har resursfördelning och utflyttning aktualiserats i diskussioner kring landsbygd.

Det sociala arbetets praktik har på senare uppmärksammats för den höga arbetsbelastningen, personalomsättningen samt resurs- och tidsbrist. Samtidigt pågår det en kontinuerlig kunskapsproduktion med ambitioner om ”effektivisering” där evidensbaserad praktik, samverkan och förebyggande arbete är exempel på begrepp och metoder som fått stort genomslag.

Civilsamhällets roll för det sociala arbetets praktik är en ständigt närvarande fråga, både historiskt och i nutid,i den offentliga debatten. Uppfattningar om civilsamhällets roll skiftar dock,från att ses som en naturlig och integrerad del av det svenska välfärdssamhället, till ett komplement men även som ett uttryck för att välfärdssamhället inte kan hantera rådande utmaningar.

Vid detta symposium önskar vi att ha ett öppet och konstruktivt förhållningssätt dit alla skall känna sig välkomna att diskutera hur sociala förändringar påverkar villkor på olika sätt. Vid symposiet syftar vi på (o)lika villkor i vid bemärkelse, då fokus kommer vara på levnadsvillkor och villkor för personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält.

Symposiet arrangeras av FORSA Östergötland och FORSA riks i samarbete med Linköpings universitet och Centralförbundet för Socialt Arbete.