Inbjudan till Dig som vill presentera vid 2019 års FORSA:s nationella symposium:

Social förändring - (o)lika villkor.

Call for abstracts/inbjudan till inskick av förslag på presentationer 


Vi välkomnar verksamma inom det sociala arbetets fält att medverka i det nationella symposiet genom att skicka in förslag på presentation (abstract). Det kan röra sig om erfarenheter från verksamheter eller planerade, pågående och avslutade projekt från forskning och praktik. Sista dag för att skicka in förslag på presentation (abstract) är den 1 februari 2019. Ditt/ert förslag ska ha en rubrik (max 40 ord) och brödtext på max 250 ord. Om så önskas kan ni vara flera författare till ett abstract. 


Ett förslag till presentation (abstract) är en kort sammanfattning av en presentation som du/ni tänkt hålla vid symposiet. Den bör innehålla: •en bakgrund och syfte med projektet

•en kort beskrivning av metod eller tillvägagångssätt 

•resultat (eller förväntade resultat) och slutsatser 


Ditt abstract bedöms av en grupp bestående av forskare och praktiker. Om ditt abstract blir accepterat behöver du vara registrerad senast den 25 februari 2019 för att få presentera vid symposiet och få ditt accepterade abstract publicerat i symposiets programbok. Besked om ditt abstract är accepterat ges den 11 februari 2019. 


Du skickar in ditt abstract till Pierre Netz vars kontaktuppgifter du hittar nedan. Du kan även vända dig till honom eller de andra i abstractgruppen vid frågor rörande presentation- och postersessionerna. 


Mottagare av abstract: Pierre Netz piene265@student.liu.se 

Kontakt och upplysningar:  

Karin Osvaldsson Cromdal karin.osvaldsson@liu.se 

Ann-Christine Larsson ann-christine.larsson@liu.se 


Hälsningar FORSA Östergötland & FORSA riks