Socialvetenskaplig tidskrifts redaktion har flyttat

Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift flyttar mellan olika universitet och från årsskiftet 2010 finns nu redaktionen i Umeå.

Tidningen finns nu vid Institutionen för socialt arbete. Redaktör och ansvarig utgivare är professor Stina Johansson och korresponderande redaktör är docent Stefan Sjöström.

Socialvetenskaplig tidskrift ges ut av FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) med stöd av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.2010-03-01