Temadag "Socialtjänst för barnets bästa?"

barn forsa

Temadag: Socialtjänst för barnets bästa?
1 oktober, 2012

Det här är en dag som handlar om vad vi vet om barn i relation till socialtjänsten, vad som görs för att veta hur placerade barn har det i samhällsvård och hur vi kan bli bättre på att tillämpa ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.
Målgrupp för dagen: vi välkomnar såväl yrkesverksamma inom socialt arbete som politiker och högre tjänstemän. Studenter och andra intresserade är välkomna i mån av plats. Först till kvarn med anmälan.

Program: 
Drop-in-fika från kl 8.30
09.00 Introduktion till dagen och information om den pågående nationella satsningen kring den sociala barn och ungdomsvården
Ann Henriksson, Linköpings kommun, Inga-Lill Malmsjö för Läns-SLAKO 
09.30 Placerade barn – hur följer vi upp i Östergötland? Ann Henriksson, Linköpings kommun, Christina Söderberg, Norrköpings kommun samt Inga-Lill Malmsjö för Läns-SLAKO
10.30 Bensträckare med fruktstund
10.45 Familjer i socialtjänsten – vad vet vi om barnen och deras familjer? Mats Ericsson, Hanna Leinhardt, Linköpings kommun Margareta Bredmar, Bo Davisson, Linköpings universitet
11.30 Dialog – Vad kan vi lära och hur kan vi göra skillnad?
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 Är sociallagstiftningen skälig? Om skälig levnadsnivå för barn i familjer med försörjningsstöd, fil dr Anna Angelin, Lunds universitet
14.00 Kaffepaus
14.30 Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd – ett utvecklingsarbete i Rinkeby-Kista där en handbok för socialsekreterare som tagits fram, Zahra Haghpanah, enhetschef, Åsa Hansson, socialsekreterare och Yasmine Ekman Munir, utredare, från Rinkeby-Kista
15.30 Avslutning
Moderator för dagen: Christina Söderberg

Tid och plats: 1 oktober, 2012, kl 8:30-15:30,
Konsert & kongress Konsistoriegatan 7, Linköping

Anmälan görs elektroniskt via: http://www.webropolsurveys.com/S/A0FF1FD54EABFCB5.par Senast den 21 september!
Frågor kontakta Iréne Johansson, BRIS (representant för FORSA) på irene.johansson@bris.se eller 070-793 66 10


Dagen är gratis! Men observera att anmälan är bindande!

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Länk till programmet, som gärna får spridas: 1 oktober - program o inbjudan.pdf [326kB pdf]


2012-06-25

  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
Bli medlem
  
Styrelsen 
FORSA Östergötland 2018
Ordförande
Axel Ågren,  
Linköpings universitet
axel.agren@gmail.com 

Kassör
Magnus Wiberg,
Linköpings universitet

Ledamöter/suppleanter

Karin Oswaldsson Cromdal, 
Linköpings universitet

Ann-Christin Larsson, 
Norrköpings kommun och Linköpings universitet

Marjam Sultanova
Norrköpings kommun

Cecilia Dahlqvist, Linköpings kommun.

Britt-Marie Jutvik, 
Norrköpings kommun

Charlotta Hedh, Norrköpings kommun

Thomas Yagoub, student
Linköpings universitet

Johan Gardeman, student Linköpings universitet och Norrköpings kommun. 

Nella Sarawaran, student Linköpings universitet

  
  
Stadgar

STADGAR

§1 Föreningens namn och ställning
FORSA Östergötland är en religiöst och partipolitiskt obunden sammanslutning. FORSA
Östergötland är anslutet till Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA.

§2 Föreningens målsättning
Föreningen har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik inom sitt verksamhetsområde genom att
- Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
- Verka för utbyte på likvärdiga villkor
- Stimulera till internationellt samarbete

§3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan den person bli som delar föreningens och förbundets målsättning.

§4 Medlemsavgift
Medlem ska inbetala den medlemsavgift som årligen fastställs av riksförbundet.

§ 5 Rösträtt
Vid årsmötet (såväl ordinarie som extra årsmöte) har varje medlem en röst. Rösträtten är
personlig och kan inte utövas genom ombud.

§6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls senast i mars månad, dock minst två veckor före riksförbundets årsmöte. Kallelse utfärdas av föreningens styrelse och meddelas på hemsidan www.forsa.nu eller via utskick till samtliga medlemmar senast en månad före
tidpunkten för mötet.

§7 Motioner
Medlem kan avge skriftlig motion till årsmötet. Motionen ska inkomma till lokalföreningens styrelse minst två veckor före årsmötet.

§8 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Propositioner och motioner
10. Val
a) ordförande
b) kassör
c) minst en ledamot
d) eventuellt val av suppleanter
e) minst en revisor
f) minst en valberedare
11. Nomineringar till FORSA:s förbundsstyrelse
12. Mötets avslutande

Normalt sett väljs samtliga personer för två år. Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske slutet om någon så begär. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§9 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn/revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begärans ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§10 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör och minst ytterligare en ledamot. Årsmötet kan också välja suppleanter. Styrelsen utser inom sig de förtroendeposter som de anser behövs.

Styrelsen ansvarar för ledningen av föreningens verksamhet och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska verkställa åsmötets beslut, besluta i ärenden som inte beslutas av årsmötet samt ansvara för föreningens ekonomi.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller den mening som mötesordföranden besitter.

§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller kassör var för sig.

§12 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

§13 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnar föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§14 Föreningens upplösning
Frågan om föreningens upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till årsmötet. Beslut om upplösning kräver minst två tredjedelar av mötets röster vid två på varandra följande årsmöten.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar och övriga handlingar överföras till
riksförbundet.