FORSA Ö årsmöte kl 17:30. 27 februari 2019

Kallelse och inbjudan till FORSA Östergötlands årsmöte 2019.


Datum, tid och plats: 27 februari 2019, kl 17:30 (drop-in från 17:00), Kåkenhus, Campus Norrköping. Lokal K6A.

Anmälan skickas till Britt-Marie Jutvik: brittmarie.jutvik@norrkoping.se

Ange namn och matpreferenser. Anmäl dig senast 22 februari. 

Alla som intresserade av, och nyfikna på FORSA:s verksamhet är välkomna! 

Årsmöteshandlingar

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 
§ 3 Godkännande av mötesordning 
§ 4 Val av mötesfunktionärer a/ ordförande b/ sekreterare c/ två justerare tillika rösträknare§ 5 Verksamhetsberättelse 
§ 6 Ekonomisk redovisning 
§ 7 Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
§ 8 Revisorernas berättelse 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 10 Medlemsavgift 
§ 11 Val av a/ ordförande b/ kassör c/ ledamöter (styrelsen skall ha 6 ledamöter) d/ suppleanter(minst 3) e/ revisor f/ revisorssuppleant g 1/ valberedning (3 personer) g 2/ varav sammankallande 
§ 12 Övriga frågor 
§ 13 Mötets avslutande2019-01-28