Inbjudan FORSA Östergötlands årsmöte, mat och workshop "Varför arbeta med internationalisering inom socialt arbete?"

global.png [80kB png]

Inbjudan till årsmöte 2013

Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till årsmötevilket i år inleds med en workshop kring internationalisering av socialtarbete.

Varförarbeta med internationalisering inom socialt arbete?

Medverkar i workshopen görforskare, praktiker och socionomstudenter. Socionomstudenterna har varit utomlandspå praktik eller utbytesstudier och visar bilder och berättar om sinaerfarenheter.

Syftet med workshopen är attdiskutera och reflektera över vad vi inom FORSA menar med vår tredjemålformulering: ”att stimulera till internationellt samarbete”.

Varför är det viktigt? Hur kan vibli bättre på internationellt samarbete? Hur stimulerar vi internationalisering?

Kom och var med och diskutera! 


Härmed kallas också till sedvanligaårsmötesförhandlingar. Dagordning finns på nästa sida. Årsmötet beräknas börja senastkl. 19.30.

Under kvällen bjuder vi på något att äta och därför vill vi gärna att du hör avdig och berättar att du kommer. Hör av dig senast den 18 feb till axel.agren@gmail.com

Tid:                Måndagen den 25februari kl. 18.00
Lokal:            Fikarummet, avdelningenför socialt arbete, plan 4,
Kungsgatan38, Norrköping

(se www.eniro.se för karta!)

Välkomna!
Vänliga hälsningar
Styrelsen/gm Marie Gustavsson


FORSA Östergötland
Årsmöte 2013-02-25

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Godkännande av mötesordning

§ 4 Val av mötesfunktionärer

                      a/ordförande
b/ sekreterare

                      c/två justerare tillika rösträknare

§ 5 Verksamhetsberättelse

§ 6 Ekonomisk redovisning

§ 7 Fastställande avverksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Medlemsavgift
§ 11 Val av

                      a/ordförande

                      b/kassör

                      c/ledamöter (styrelsen skall ha 6 ledamöter)

                      d/ suppleanter (minst3)

                      e/ revisor

                      f/revisorssuppleant

                      g 1/ valberedning (3 personer)
g 2/ varavsammankallande

§ 12 Övriga frågor
§ 13 Mötets avslutande2013-01-23