Stadgar FORSA, Förbundet för Forskning i Socialt arbete

Antagna vid föreningsmöte den 29 oktober, 2001. Reviderade vid årsmöte 17 mars 2005 (§ 6 och 10), samt 22 mars 2012 (§ 10 och 12).

 

§ 1 Förbundets namn och ställning

Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) är en ideell förening, religiöst och

partipolitiskt obunden.

§ 2 Förbundets målsättning

Förbundet för forskning i socialt arbete har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete verka för utbyte på likvärdiga villkor stimulera till internationellt samarbete.

§ 3 Medlemskap

Medlem i förbundet kan den person bli som delar förbundets målsättning och erlägger

årsavgift.

§ 4 Uteslutning av medlem

Medlem som aktivt motarbetar förbundets ändamål eller skadar förbundets anseende kan efter beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. Den som uteslutits ur förbundet kan vinna återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 5 Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande instans. Det sammanträder minst en gång per år. Vid förbundsmötet har varje medlem en röst. Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till samtliga medlemmar senast en månad före tidpunkten för mötet.

§ 6 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte

Vid ordinarie förbundsmöte ska minst följande punkter behandlas

Mötets öppnande

• Mötets behöriga utlysande

• Godkännande av mötesordning

• Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekreterare två justerare tillika rösträknare

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomisk redovisning

• Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

• Revisorernas berättelse

• Ansvarsfrihet för styrelsen

• Medlemsavgift

• Propositioner/motioner

• Val av

- Ordförande

- Kassör

- Sekreterare

- En ordinarie ledamot från varje lokalförening

- En suppleant från varje lokalförening

- Två revisorer

- Två revisorssuppleanter

- Tre ledamöter till valberedningen

• Övriga frågor

• Mötets avslutande

Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske slutet om så begärs. Vid förbundsmöte ska protokoll föras.

§ 7 Motioner

Medlem och lokalförening kan avge skriftlig motion till förbundsmötet. Motionen ska

inkomma till styrelsen minst två veckor före förbundsmötet.

§ 8 Valberedning

För beredning av val vid förbundsmötet ska det finnas en särskild valberedning bestående av tre ledamöter varaven är sammankallande.

Medlem och lokalförening har rätt att nominera till valberedningen. Nominering till

valberedningen ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor innan ordinarie

förbundsmöte.

§ 9 Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte om särskilda skäl föreligger. Extra förbundsmöte inkallas också om revisorerna kräver det skriftligen. Sådant förbundsmöte ska hållas inom 60 dagar efter framställan.

Kallelse till extra förbudsmöte ska sändas till medlemmarna senast 15 dagar före det extra förbundsmötet.

Endast de ärenden som föranleder det extra förbundsmötet ska upptas i kallelsen och

behandlas av förbundsmötet. I fråga om val, beslut och protokoll gäller vad som stadgas för ordinarie förbundsmöte.

§ 10 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan de årliga förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska besluta om åtgärder som främjar förbundets ändamål, verkställa förbundsmötets beslut, ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning, besluta i ärenden som inte beslutas av förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt en ledamot och en suppleant från varje lokalförening. Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter eller i deras ställe suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 11 Lokalförening

På de orter där tillräckligt många medlemmar är verksamma kan lokalförening

bildas i särskild ordning. Lokalförening beslutar om stadgar, vilka ska fastställas av

förbundsstyrelsen. Särskild sektion för forskarstuderande kan ingå i lokalförening.

§ 12 Revision

Förbundets verksamhet ska granskas av de två revisorerna. Revisorerna ska avge en årlig revisionsberättelse och förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående verksamhetsåret. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår löper från den första januari till sista december.

§ 13 Stadgar

Ändring av förbundets stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmötet. Fråga om stadgeändring ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till förbundsmötet. För ändring av stadga krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster.

§ 14 Förbundets upplösning

Frågan om förbundets upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till förbundsmötet. Med kallelsen ska också ha bifogats förslag till förfarande av förbundets tillgångar. För beslut om upplösning krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster vid två på varandra följande möten.