I FORSA:s Spotlight

I FORSA:s Spotlight hamnar personer som gör innovativa, kreativa och nyskapande insatser för det sociala arbetets forskning, praktik och utbildning. I FORSA:s Spotlight utgörs av samtal med dessa personer och presentationer av deras betydelsefulla insatser. Inte sällan har personerna och deras innovativa arbeten koppling till FORSA. 
Först ut är Karin Nyberg, socionom och serietecknare som gör seriestrippar med fokus på socialt arbete. Karin har nyligen gjort seriestrippar som illusterar FORSA:s syften, mål och verksamheter. Seriestripparna ligger uppe på startsidan www.forsa.nu  
forsafotokarin      

 

 

Samtal med Karin Nyberg, socionom och serietecknare vid det egna företaget www.socialstripp.se

Karin läste till socionom i Lund. Genom sin praktiktermin och, senare, sitt forskningsarbete för sin magisterexamensuppsats har hon tagit sig till olika delar av jorden; Indien, Kenya och USA. Hennes mesta tid i det sociala arbetets praktik har varit i Sverige där hon har agerat fältare, arbetat på behandlingshem med ungdomar, som kurator på ungdomsmottagningen och nu, senast, som handledare för sex och samlevnad gentemot skolverksamhetens lärare. Samtidigt har hon hunnit utbilda sig till serietecknare i Malmö och varit aktiv med ”socialstripp.se”, sitt företag.

När vi frågar om hur hon kombinerar socionom och serietecknare berättar hon att hennes arbete som serietecknare fokuserar det sociala arbetet, allt ifrån dess historia och högre utbildning till praktikens mångfald av möten. Karin ser tecknade serier som en diskussionsmedia. Med egentecknade seriebilder kommer möjlighet att synliggöra fenomen och kulturer, att forska utanför akademin och ”att visa på det som sker bortom en text”.

Så du menar det sociala arbetet som kultur? Eller du använder serier som kulturyttringar i det sociala arbetet? Eller ser du kultur som en metod för det sociala arbetet?

”Socionomyrket är inte speciellt synligt. Hela tv-serier finns om läkare…”. Att teckna en serie som handlar om socionomer som professionella aktörer är ett sätt att synliggöra det sociala arbetets kultur på ett lekfullt sätt. Genom att serierna främst hamnar i socionomers synfält kommer yrkets olika egenskaper upp till ytan, kan bli sedda och därmed främjas en dialog. I samma ögonblick kan dialogen inspireras av annat än det praktiska vi har för handen varje dag. ”Socialt arbete behöver kultur ... en lättsamhet, lekfullhet”. I detta hör vi att Karin ser ett behov av att, som hennes bilder, ser bortom skrivbordet, journaler, möten och i stället funderar på det som är socionom, dvs. yrkets många sidor som omfattar ideologiska, etiska eller professionella värderingar.

”Serier kan skapa ett diskussionsunderlag” i det individinriktade sociala arbetet. Bilderna kan sätta fingret på något som upplevs som känsligt att nämna öppet. Som exempel målar hon upp en scen på ungdomsmottagningen där sex och samlevnadsfrågor känns genant för den unga. Med lättsamma bilder att peka på kan ett meningsfullt samtal utvecklas.

På en bredare plan kan serieteckning skapa förändring genom social aktivism. Karin får viss inspiration av den finska frivillig organisationen (NGO) World Comics och en metod för bl.a. socialt arbete, ”grassroots comics” http://www.worldcomics.fi/. Serier används som ett verktyg i skolor, inom hälso- sjukvård, lärarutbildning och av frivilliga organisationer i ”development communication” för att fokusera exempelvis rasism, sexuella trakasserier, hiv/aids och rätt till utbildning. Metoden har spridit sig till Europa, Baltikum, Afrika och Asien. Här i Norden har metoden utvecklats som ett sätt att mobilisera människor, att förmå de att uttrycka sig om sitt liv eller levnadsförhållande. Exempelvis funktionshindrade och hemlösa har gjort egna serier.

Det är ett antal ledord som återkommer under vårt samtal: jämställdhet, mobilisering, utsatthet, makt. Vi tänker oss att Karin’s sätt att integrera sin praktik i det sociala arbetet med sin praktik i serieteckning speglar just dessa.