Årsmöte för Forsa Mitt

Välkomna till FORSA Mitts ÅRSMÖTE

 

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av mötesordning

4. Val av mötesfunktionärer - ordförande

- sekreterare

- två justerare tillika rösträknare

5. Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Medlemsavgift

11. Val av

- ordförande på 2 år

- kassör

- övriga ledamöter

- suppleanter

- revisor

- revisorssuppleant

- valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

Välkomna!

Karin Hellfeldt/ordförande

 

Nedan finns handlingar inför årsmötet för nedladdning, klicka på respektive namn så öppnas filen:

Huvudbokföring 2015

Bokföring 2015


Redovisning handkassa 2015


Verksamhetsberättelse 2015


Verksamhetsplan 2016


 

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2016-02-23 17:00
Plats för evenemang L 2330 (Långhuset), Örebro universitet