Välkommen till FORSA Östergötlands årsmöte, 14 februari

Alla nuvarande och blivande medlemmar i FORSA Östergötland inbjuds till årsmöte vid behandlingshemmet OASEN, Stadmissionens verksamhet den 14 februari kl 18.00. Där berättar Marie Stridh och Maria Hakalax om Stadsmissionen i stort och om OASEN. 

Förtäring blir smörgåstårta från von Dufva - som drivs som ett socialt företag av Stadsmissionen.

Besöksadress: Repslagaregatan 37, Linköping. Länk till karta: http://g.co/maps/mprgd
 
Årsmötet börjar ca kl 19.30

Föranmälan är inget krav, men det underlättar för vår planering. Föranmälan
skickas till: axel.agren@gmail.com

Varmt välkommen!

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av mötesordning
4. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk redovisning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgift
11. Val av
a) ordförande
b) kassör
c) sex övriga ledamöter
d) minst tre suppleanter
e) revisor
f) revisorssuppleant
g) valberedning
12.Övriga frågor
13. Mötets avslutande
Datum och klockslag för evenemang 2012-02-14 18:00
Plats för evenemang Repslagaregatan 37, Linköping