Årsmöte för Forsa Mitt

Välkomna till FORSA Mitts ÅRSMÖTE

onsdagen den 25 mars 2015, klockan 17.00

i lokal L 2622, Örebro universitet.

 

 

DAGORDNING

 

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av mötesordning

4. Val av mötesfunktionärer

- ordförande

- sekreterare

- två justerare tillika rösträknare

5. Verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk redovisning

7. Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Medlemsavgift

11. Val av

- ordförande på 2 år

- kassör

- övriga ledamöter

- suppleanter

- revisor

- revisorssuppleant

- valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

Välkomna!

Karin Hellfeldt/ordförande

 

 

Datum och klockslag för evenemang 2015-03-25 17:00
Plats för evenemang Örebro universitet, L2622 (Långhuset)