Plenarföreläsare
Berättelser om Husby. Problembilder och problemlösningar


Bilbränderna i Husby gav upphov till en stor mediabevakning och för en intensiv politisk debatt.  Experter, journalister och politiker var snabba med att uttala sig om orsakerna till bilbränderna, om vilka som var ansvariga och om nödvändiga åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. Husbybornas erfarenheter, analyser och reflexioner kom ofta i skymundan. Föreläsningen presenterar forskningsresultat som tar avstamp i Husbybornas egna berättelser och som visar på viktiga skillnader mellan de boendes problembilder och de problembilder som dominerat i det offentliga samtalet. 

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och forskar om makt och historisk förändring samt om arbete, diskriminering och rasism ur ett intersektionellt perspektiv. Bland hennes publikationer finns ”Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och normbildning i svensk forskning och samhällsdebatt”,” Intersektionalitet. Kritiska reflexioner över ojämlikhetens landskap” (tillsammans med Diana Mulinari) och ”Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet”. Paulina de los Reyes arbetar tillsammans med andra forskare vid Stockholms universitet med ett projekt om urbana protester och sociala rörelser. Forskargruppen har hittills publicerat rapporten ”Bilen brinner men problemen är kvar. Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013”.
Den internationella migrationen, den etniska mångfalden och den åldrandebefolkningen: stora frågor av relevans för det sociala arbetets praktik


temp pict 359

Sandra Torres är professor i sociologi, särskilt socialgerontologi vid Uppsala Universitet och gästprofessor vid NISAL, Linköpings universitet. Hennes forskning har behandlat ämnen som migrationens effekter på äldre och åldrande, kulturanpassad vård och omsorg, äldre invandrares föreställningar om hälsa och ohälsa och kopplingen mellan kulturella värderingar och föreställningar av det goda åldrande. För närvarande forskar hon om behovsbedömning inom äldreomsorgen, om tvärkulturella möten inom den palliativa vården, om parrelationer och demens samt om hur migrationsfrågor inom ramen för äldreomsorgen behandlas i dagspressen i Sverige och i Finland. Sandra är ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap, är en av redaktörerna för International Journal for Ageing and Later Life och är medlem av redaktionsgruppen för Journal of Gerontology: Social Sciences, Ethnicity & Health, Social Policy & Society och Socialvetenskaplig Tidskrift. Sandra är också innehavare av ett av de första FLARE-anslagen (Future Leader of Aging Research in Europe).

Petra Blom Andersson & Anissa Mohammed Hassan 

Hur kan vi konkret arbeta för att motverka att könsstympning sker och hur kan vi ge adekvat vård till redan utsatta?


Föreläsningen kommer handla om det regeringsuppdrag mot könsstympning som Länsstyrelsen Östergötland fick under 2014, samt vårt arbete som pilotkommun i Norrköping. Hur kan en kommun samverka mellan myndigheter samt hur kan vi konkret arbeta för att motverka att KS sker och hur kan vi ge adekvat vård till redan utsatta är några av de frågor som kommer beröras vid denna föreläsning.

Petra Blom Andersson är samordnare på Centrala elevhälsan vid Norrköpings kommun.

Anissa Mohammed Hassan är sakkunnig på Länsstyrelsen i ärenden som rör könsstympning. Anissa har under många år arbetat ideellt mot könsstympning och träffat många utsatta flickor och kvinnor. Hon har även arbetat i förebyggande syfte med föräldrar i syfte att förhindra nya övergrepp på barn. Hon föreläser om ämnet på skolor, myndigheter och andra verksamheter utifrån sin praktiska erfarenhet i arbetet mot könsstympning.