Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Inbjudan till ett Forsa-seminarium om Arbete under (o)lika villkor? Om äldreomsorgens vardag, ledning och styrning i mångetniska arbetsgrupper

Med dagens äldreomsorg i fokus framstår det som alltmer angeläget att anlägga perspektiv, som tar hänsyn till, och förmår att analysera de förändringar som kännetecknar äldreomsorgens arbetsgrupp. Från tidigare forskning vet vi att synligt rasifierad personal som arbetar inom äldreomsorgen riskerar att möta rasistiska kommentarer och bli bortvalda av de äldre omsorgsmottagarna. Vidare vet vi att frågor som handlar om språk och språkkompetens artikulerats alltmer inom äldreomsorgen. Det kommer inte minst till uttryck i form av den vägledning för att bedöma äldreomsorgspersonalens språkkunskaper som utarbetats av Socialstyrelsen.

En stor del av den nordiska forskningen som finns har framför allt fokuserat på äldreomsorgspersonalens perspektiv att möta och hantera rasism samt på konsekvenser av språkbarriärer i äldreomsorgens vardagspraktik. Däremot har chefernas perspektiv sällan varit i fokus. I denna presentation riktas därför blicken mot hur första linjens chefer inom hemtjänst och särskilt boende diskuterar och reflekterar kring frågor som handlar om personalens utsatthet för rasism och betydelser av språk och språkbarriärer. Hur hanterar cheferna dessa situationer och hur balanserar de mellan att säkerställa såväl goda som icke-diskriminerade arbetsvillkor för personalen och omsorgsmottagarnas rätt till inflytande och själv-bestämmande i kundvalet och privatiseringens era? Vilka förutsättningar finns och krävs för att skapa ett inkluderande och icke-diskriminerande arbete inom äldreomsorgen? Presentationen bygger på en analys av intervjuer med 30 chefer verksamma inom hemtjänst och särskilt boende i olika kommuner och i olika driftsformer. Även om det är äldreomsorgen som är i fokus för presentationen har resultaten bäring även inom andra områden inom vård och omsorg.

Palle Storm är socionom, lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst fokuserat på äldreomsorgen ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Han har även egen erfarenhet av 15års arbete som vårdbiträde och undersköterska i äldreomsorgen.

VÄLKOMNA till seminariet som genomförs på plats på campus Albano och via Zoom den 14/11, 2023 kl. 17.00 – 18.30. Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor. Om du har några frågor, kontakta: ann-sofie.bergman@socarb.su.se Zoom-länk till seminariet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66181039028 Adress Albano: Mötesrum 25, Plan 3, Hus 2, Campus Albano, Albanovägen 18, Stockholm