Forsa Stockholm nominerar professor emeritus Marta Szebehely till Forsa-priset.

Marta Szebehely är professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet. Hon har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet. Szebehely har under sitt yrkesliv haft en betydande roll i utvecklingen av svensk forskning om äldreomsorg med fokus på äldreomsorgens praktik, organisering och den svenska välfärdsmodellen. I sin roll som professor på Stockholms universitet har hon väglett ett stort antal doktorander och juniora forskare med vilka hon skapat ett mycket produktivt och framgångsrikt forskarlag. Med en närhet till det praktiska arbetet inom omsorgerna, framför allt äldreomsorgen, har hon lyhört och engagerat formulerat praktikorienterade forskningsfrågor som synliggjort problem, utmaningar men även förbättringspotentialer. I sin roll som forskare har hon även arbetat aktivt för en kunskapsbaserad politik där hon som expert, och i samarbete med fackförbund, bidragit med kunskapsunderlag.

Szebehely har varit ansvarig för två forskningsprogram:

Tidigare har hon även ansvarat för Normacare, ett nordiskt forskarnätverk om marknadisering inom äldreomsorgen (finansierat av Forte och NordForsk), samt de svenska grenarna av två komparativa projekt om äldreboenden i olika länder Re-imagining Long-term Care Residential Care och Healthy Ageing in Residential Places- HARP. Hon är också huvudansvarig för den nordiska komparativa enkätsttudien Nordcare som har undersökt den nordiska omsorgspersonalens arbetsvillkor 2005 och 2015. År 2021 tilldelades hon det nordiska gerontologipriset (the Sohlberg Prize). År 2019 tilldelades hon det svenska Stora Gerontologipriset av Sveriges Gerontologiska Sällskap, och 2016 fick hon Svensk Socialpolitisk förenings hederspris

Föredragande från FORSA Stockholm: Ann-Sofie Bergman och Magdalena Elmersjö.

FORSA Småland nominerar idrottsföreningen Östers IF och särskilt samarbetet Öster i Samhället till FORSA-priset 2024

Idrottsföreningar och civilsamhället bedriver i samtidens välfärdssamhälle ett viktigt socialt arbete i form av samhällsarbete och inkluderingsåtgärder för social sammanhållning och hållbarhet. För snart nio år sen startade idrottsföreningen Östers IF upp samarbetet Öster i Samhället tillsammans med företag ur det lokala näringslivet och andra samhällsengagerade personer. Pionjärverksamheten var nattfotbollen i Tipshallen med syftet att skapa en meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i Växjö med omnejd. Denna gemenskap har sedan växt till en stor verksamhet. I dag är det mellan 300-400 ungdomar som samlas varje fredag på nattfotbollen under vinterhalvåret för att spela spontanfotboll och ha roligt tillsammans.

Programmet Aktuellt i SVT uppmärksammade i ett reportage nu i december 2023 det arbete som ledare och frivilliga i Öster i Samhället gör varje vecka i samband med nattfotbollen. Reportaget efterföljdes av samtal med professor Torbjörn Forkby, socialt arbete, Linnéuniversitetet.

FORSA Småland vill genom att nominera Öster i Samhället till FORSA priset 2024 uppmärksamma och uppmuntra det viktiga sociala arbete och den kunskapsspridning som Öster i Samhället bedriver. Öster i Samhället exemplifierar genom sitt sociala arbete, engagemang och kunskapsspridning hur idrotten under goda förutsättningar är en social och hälsofrämjande kraft för att motverka exkludering och främja välmående, inkludering och sammanhållning för olika grupper av barn och ungdomar. Civilsamhällets sociala arbete kan på så sätt gå hand i hand med det professionella sociala arbetet. Fältassistenternas arbete kan exempelvis både mobilisera unga att delta och se hur deras arbete kan stöttas av Öster i Samhället för att nå gemensamma målsättningar om barns och ungas välmående och aktiva deltagande i samhället.

Här nedan följer en mer informativ beskrivning om Öster i Samhället som är hämtad från föreningen Östers IF:s hemsida.

”Öster i Samhället För de flesta barn är Sverige världens bästa land. Men i världens bästa land finns det idag stora skillnader i barns tillgång till god hälsa, välbefinnande och levnadsstandard. De barn som börjat halka efter på dessa punkter riskerar att halka efter ännu mer i det svenska samhället. Brist på delaktighet kan skapa känslor av frustration och hopplöshet. Därför vill vi i Öster i Samhället skapa platser för delaktighet oavsett om du idag är med i en förening eller inte, är född och uppvuxen i Sverige eller nyanländ, är kille eller tjej. Utanförskap i olika former vet vi är en av samhällets och Växjös största utmaningar. Här vill vi med hjälp av fotbollen som verktyg nå så många unga vi kan inom vår primära målgrupp 13-25 och möta både deras behov samt skapa mötesplatser för hälsa och kamratskap.

Öster i Samhället bedriver ett CSR-arbete idag där vi inte bara når vår primära målgrupp utan en mångfald av målgrupper och närmar oss en rad problemområden. Vi möter barn och ungdomar från utsatta områden och underrepresenterade grupper som har eller kommer att få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, unga med psykisk ohälsa, barn och ungdomar som normalt inte kan eller får möjlighet att röra på sig eller får utvecklas tillsammans med andra, tjejer och killar med invandrarbakgrund och barn med funktionsvariationer. Öster i Samhället främsta mål är att bidra med en bättre vardag för alla barn och unga i Växjö och en bättre och tryggare stad att få leva, utvecklas, och arbeta i. Med våra verksamheter, Nattfotboll, Kvartersfotboll, Parafotboll, Alblebish Trophy, Träning för tjejer med tjejer och Sida vid sida har vi som grunduppdrag att förbättra hälsa, kamratskap och integrationen bland våra deltagare i Växjö stad. Vi vill med både våra långvariga aktiviteter samt punktinsatser öka välmående och minska utanförskapet hos alla barn och unga för en meningsfull uppväxt och fritid där vi kan vara med och förhindra psykisk ohälsa över tid”. (https://ostersif.se/oster-i-samhallet Hämtad 2023-12-10)

Föredragande från FORSA Småland: Angelica Florin.