Kristina Granath - mottagare av FORSA-priset 2009

2009 mottog Kristina Granath FORSA-priset med motiveringen:

*Kristina Granath har genom sitt arbete med Sociala Nätet visat att det är möjligt att tänka nytt. Genom engagemang och kreativitet har hon arbetat för att, med stöd i ny teknik, utveckla dialoger och underlätta informationsspridning. Genom att skapa webbaserade plattformar för socialt arbete har hon varit nyskapande och möjliggjort möten.

Sociala Nätet gör både informationsspridning och det öppna samtalet om socialt arbete tillgängligt för breda grupper. Kristina Granath har utan vinstintresse och med stort engagemang drivit fram nya former för kommunikation utanför de etablerade institutionerna. Ett innovativt arbete som är ett mycket viktigt bidrag till utbyte på lika villkor.*