Forskarstuderande inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

2020 mottog Forskarstuderande inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten FORSA-priset med motiveringen:

"Grundat i att priset ska vara ett uttryck för ett erkännande för förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn tilldelas FORSA-priset 2020 till forskarstuderande inom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Motiveringen är att de som grupp redan nu, trots att de befinner sig i början av sina forskarstudier genom sitt engagemang och satsning, som många gånger kan innebära utmaningar att förena yrkesliv och studier, har gjort en förtjänstfull insats för kunskapsutvecklingen sett både utifrån det sociala arbetets praktik, forskning och utbildning. De har visat att kunskapsutvecklingen gynnas av starka personligt grundade fleråriga satsningar där engagerade individer agerar som ovärderliga ”gränsgångare”. Deras engagemang och satsning är värd allt vårt stöd och uppmuntran."

FYS-doktoranderna har valt att skänka prissumman, 10 000 kronor, till organisationen ”Maskrosbarn”