Forsas stadgarAntagna vid föreningsmöte den 29 oktober, 2001. Reviderade vid årsmöte 17 mars 2005 (§ 6 och 10), 22 mars 2012 (§ 10 och 12), 3 juni 2019 (§ 2) samt 23 mars 2021 (§ 15)
§ 1 Förbundets namn och ställning Förbundet för forskning och praktik i socialt arbete (FORSA) är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Förbundet för forskning och praktik i socialt arbete har som mål att:

 • stärka samarbetet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning, praktik och invånare,
 • vara en mötesplats som samlar socialarbetare, studenter, forskare, politiker och invånare med intresse för socialt arbete på olika arenor,
 • stimulera till kritiska samtal om trender och dilemman i det sociala arbetet,
 • främja utveckling och spridning av kunskap i syfte att förbättra det sociala arbetet,
 • främja internationalisering bland socialarbetare, studenter och forskare, samt
 • främja publicering av forskningsresultat i vetenskaplig tidskrift såväl på nationell nivå (Socialvetenskaplig tidskrift) som på nordisk och internationell nivå (Nordic Social Work Research).

§ 3 Medlemskap Medlem i förbundet kan den person bli som delar förbundets målsättning och erlägger årsavgift.

§ 4 Uteslutning av medlem Medlem som aktivt motarbetar förbundets ändamål eller skadar förbundets anseende kan efter beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. Den som uteslutits ur förbundet kan vinna återinträde efter beslut av förbundsstyrelsen.

§ 5 Förbundsmöte Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande instans. Det sammanträder minst en gång per år. Vid förbundsmötet har varje medlem en röst. Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen och utsändes till samtliga medlemmar senast en månad före tidpunkten för mötet.

§ 6 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte Vid ordinarie förbundsmöte ska minst följande punkter behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av mötesordning
 • Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekreterare två justerare tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Medlemsavgift
 • Propositioner/motioner -Val av
 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • En ordinarie ledamot från varje lokalförening
 • En suppleant från varje lokalförening
 • Två revisorer
 • Två revisorssuppleanter
 • Tre ledamöter till valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande Beslut fattas med enkel majoritet. Val ska ske slutet om så begärs. Vid förbundsmöte ska protokoll föras.

§ 7 Motioner Medlem och lokalförening kan avge skriftlig motion till förbundsmötet. Motionen ska inkomma till styrelsen minst två veckor före förbundsmötet.

§ 8 Valberedning För beredning av val vid förbundsmötet ska det finnas en särskild valberedning bestående av tre ledamöter varav en är sammankallande. Medlem och lokalförening har rätt att nominera till valberedningen. Nominering till valberedningen ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor innan ordinarie förbundsmöte.

§ 9 Extra förbundsmöte Förbundsstyrelsen kan kalla till extra förbundsmöte om särskilda skäl föreligger. Extra förbundsmöte inkallas också om revisorerna kräver det skriftligen. Sådant förbundsmöte ska hållas inom 60 dagar efter framställan. Kallelse till extra förbudsmöte ska sändas till medlemmarna senast 15 dagar före det extra förbundsmötet. Endast de ärenden som föranleder det extra förbundsmötet ska upptas i kallelsen och behandlas av förbundsmötet. I fråga om val, beslut och protokoll gäller vad som stadgas för ordinarie förbundsmöte.

§ 10 Förbundsstyrelse Förbundsstyrelsen ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet och är mellan de årliga förbundsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen ska besluta om åtgärder som främjar förbundets ändamål, verkställa förbundsmötets beslut, ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning, besluta i ärenden som inte beslutas av förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt en ledamot och en suppleant från varje lokalförening. Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av det ordinarie antalet ledamöter eller i deras ställe suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 11 Lokalförening På de orter där tillräckligt många medlemmar är verksamma kan lokalförening bildas i särskild ordning. Lokalförening beslutar om stadgar, vilka ska fastställas av förbundsstyrelsen. Särskild sektion för forskarstuderande kan ingå i lokalförening.

§ 12 Revision Förbundets verksamhet ska granskas av de två revisorerna. Revisorerna ska avge en årlig revisionsberättelse och förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper under det föregående verksamhetsåret. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår löper från den första januari till sista december.

§ 13 Stadgar Ändring av förbundets stadgar kan endast ske genom beslut av förbundsmötet. Fråga om stadgeändring ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till förbundsmötet. För ändring av stadga krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster.

§ 14 Förbundets upplösning Frågan om förbundets upplösning ska, för att kunna behandlas, vara angiven i kallelse till förbundsmötet. Med kallelsen ska också ha bifogats förslag till förfarande av förbundets tillgångar. För beslut om upplösning krävs minst två tredjedelar av förbundsmötets röster vid två på varandra följande möten.

§ 15 I samband med Forsas styrelsemöte, eller möte gällande Forsas direkta verksamhet får representation, kostnaden för måltid per person uppgå till maximalt 600 kr exklusive moms, fn. 672 kr inklusive moms. Om mötet sker utanför arbetstid får ett glas öl eller vin ingå i kostnaden. I kostnaden ingår måltidens samtliga kostnader inklusive serveringsavgift, entréavgift till restaurang och liknande kostnader. Räkning på Forsas blankett samt kvitto som visar ovan skall redovisas i samband med begäran om utbetalning. Utgiften attesteras av ordförande eller om utlägget gäller ordförande av kassör eller styrelse.